Om CISV

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Om CISV

CISV er en inter­na­sjo­nal fredsorga­ni­sa­sjon etab­lert i over 60 land i samt­lige ver­dens­de­ler. CISV har aktiviteter for alle aldre, og internasjonale programmer fra 11 år og oppover. Vi søker å bidra til at del­ta­kerne på våre akti­vi­te­ter utvik­ler seg til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Dette gjør vi ved å tilby dem en per­son­lig opp­le­velse med tverr­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ar­beid lokalt, nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. For å oppnå dette arran­ge­rer vi lei­rer og utveks­lin­ger av ulik art. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig, og arbei­det vårt gjø­res på fri­vil­lig, uløn­net basis. I Norge heter orga­ni­sa­sjo­nen CISV Norge.

CISV ble grunn­lagt i 1951, og CISV Norge har vært med siden star­ten. Siden den første barne­lei­ren ble arran­gert for over seksti år siden har mer enn 150.000 per­soner fra nes­ten 100 ulike land del­tatt i CISVs inter­na­sjo­nale aktiviteter.