Fredsutdanning

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Fredsutdanning

CISV Norge har som formål å arbeide for en fredeligere verden gjennom større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom fra ulike land og kulturer få mulighet til å bli kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd. Foreningen arbeider for realiseringen av prinsipp 10 i FN’s ”Erklæring om barnets rettigheter”:

”Barnet skal beskyttes mot virksomhet som kan oppmuntre til rasemessig, religiøs eller annen diskriminering. I dets oppdragelse skal det legges vekt på verdien av forståelse, toleranse, vennskap mellom folkene, fred og verdensomspennende brorskap og sørges for at det er seg bevisst at dets krefter og evner bør komme dets medmennesker til gode.”

Fred er et svært vidt begrep. CISV har derfor laget fire fokusområder som aktivitetene man gjør skal være relatert til. De gir oss et rammeverk for hvilke tema og spørsmål ledere og/eller deltakere ønsker å jobbe med i CISV sine aktiviteter. Fokusområdene gjenspeiles også i vår pedagogikk. Disse fire er: