1960-tallet

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

1960-tallet

Videreutvikling – organisasjonen formes

10 år etter den første leiren hadde barneleir-programmet fått en fast ramme. Det skulle være 4 barn på 11 år, og en voksen leder fra hvert land. Juniorledere, JCs, som tidligere hadde deltatt på barneleir, var også innført. I horisonten ser en at hele 4 andre aktiviteter formes sakte men sikkert. Reunion camps ble etterhvert seminarleir. Det første julemøtet, noe som senere ble formalisert i youth meeting ble arrangert i Göteborg i 1961 for aldersgruppen 16+. På midten av 60-tallet ble det også avholdt en junior-utveksling med Newcastle i England, og en ser at interchange er på trappene.

Forløperen til Imagine, CISV Kontakt, ble gitt ut første gang i 1960 av ungdommer innen CISV som tidligere hadde vært på leir. De samme ungdommene organiserte seg i ‘Den Norske Juniorgruppe for CISV’ – et juniorstyre.
Lokalarbeid har etterhvert blitt vanlig rundt omkring i de norske lokalforeningene, med egne juniorhelger for aktive CISVere. I 1963 ble det arrangert en påskeleir på Krekke seter ved Lillehammer. Her kom CISVere fra hele Europa, men også noen som hadde tatt reisen helt fra USA. Suksessen ble gjentatt i de påfølgende årene, og gjengen som deltok holder sammen fremdeles. Treffene har vært et samlingspunkt for de som deltok på CISV aktiviteter på 50-tallet.

Internasjonalt fortsatte arbeidet med å strukturere organisasjonen, og det ble opprettet et kontor, International Office, i Newcastle-Upon-Tyne. Arbeidet ved kontoret var frivillig, og også generalsekretæren var ulønnet. Først når Bill Mattews ble ansatt i 1968 fikk CISV en lønnet generalsekretær. CISV Norges Jo Tenfjord jobbet som generalsekretær fra 1960, og Erling Slaatto var president, noe som viser at CISV Norge også var aktive på den internasjonale arenaen.

Fordeling av barneleirdelegasjoner foregikk etter et ganske rettferdig prinsipp om at en ideelt sett skulle sende ut like mange delegasjoner som en tok imot. Store nasjoner fikk litt færre delegasjoner, og nye medlemsland fikk lov til å sende delegasjoner uten å måtte arrangere leir de første årene. Dette ble grunnlaget for det poengsystemet som brukes både nasjonalt og internasjonalt den dag i dag.
60-tallet var et tiår med en stabil vekst. Internasjonalt steg antall leire til 14 1969. Norge arrangerte leire hvert år i perioden, leirene ble holdt på forskjellige steder i landet, men ble organisert gjennom hovedforeningen i Oslo.
Prinsippet i CISV har alltid vært at det er leirarrangør som dekker alle kostnader ved selve leiren. Utenom de første leirene ble det også vanlig at deltakerne dekket reisen selv. Å arrangere leir koster ganske mye. Rundt 70 personer skal bespises i en hel måned, og en trenger et leirsted. For å tjene litt penger på en lettvint måte knyttet CISV seg til Hr. Lasse Gerlyng, en slags impressario, som blant annet arrangerte dansetilstelninger hvor CISV fikk deler av inntektene. Utenriksdepartementet gav også 12000 kroner ved en anledning.

For å gjøre det billigere å reise på oversjøiske leire så ble det i begynnelsen av tiåret årlig chartret fly som fløy alle europeiske delegasjoner til leirene i USA og de amerikanske deltakerne til Europa. Dette var også et tilbud til CISV familier om billige billetter, og også med dekket opphold og reise rundt i USA. Rundt 1965 ble det mulig å skaffe like billige billetter til enkeltdelegasjoner, og da ble ordningen avviklet. I Norge oppstod det da en ny tradisjon, SAS-delegasjonene. Delegasjoner til leire utenfor Europa var ofte satt sammen av barn av SAS ansatte, noe som gjorde at disse delegasjonene kunne reise meget billig. Dette gjorde også at CISV Norge var godt representert på leire som en i utgangspunktet ikke hadde råd til å delta på.

Det ble drevet en del promosjonelt arbeid ovenfor land som ikke var med i CISV, og i 1965-67 arrangerte CISV Sverige leire i Tanzania, hvor den lokale foreningen bidro med personell og CISV Sverige dekket utgiftene ved leirene.