1980-tallet

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

1980-tallet

CISV Norge utviklet seg mye i løpet av perioden 1980 – 1990, og kan kort oppsummeres som et stort oppsving i antall medlemmer og mengden aktivitet.

CISV Norge utviklet seg mye i løpet av perioden 1980 – 1990, og kan kort oppsummeres som et stort oppsving i antall medlemmer og mengden aktivitet. Dette førte igjen til et større behov for dokumentasjon og kvalitetssikring. CISV Norge utviklet seg til å bli blant de tre store najonalorganisasjonene i CISV internasjonalt, sammen med Sverige og USA.

I forbindelse med 25 års markeringen i 1976 økte Norge antall årlige barneleirarrangement fra 1 til 3 som en del av et internasjonalt løft. For å opprettholde et slikt nivå, krevdes en styrking og videreutvikling av CISV-kretsene rundt i landet. Frem til 1976 hadde hovedvekten av CISV’s aktivitet i Norge vært styrt fra Oslo. Med veksten i kretsene i resten av landet, siden omdøpt til fylkeslag ble langt mer av aktiviteten fordelt ut. Behovet for å treffe aktive CISV’ere over hele landet tiltok, og førte til at årsmøte og representanskapsmøter (RSM) ble helgearrangement vår og høst (i en fase også et tredje RSM i januar). Fra og med 1987 var den nasjonale CISV-økonomien god nok til at det ble det åpnet for deltakelse i sentralstyret for personer fra utenfor Osloregionen. 1984 var trolig aktivitets-toppåret på 80-tallet. Da ble IBM holdt i Porsgrunn, det ble arrangert fem barneleirer, flere ungdomsutvekslinger og en seminarleir.

I begynnelsen av 80-årene ble de lokale juniorstyrene nedlagt, og begrepet lokalarbeid ble tatt i bruk. I CISV Norge har det ikke vært mye konflikter mellom juniorer og seniorer, noe det har vært en del av i andre land. I de fylkeslagene som hadde arbeidet en del år, var det mange unge som var aktive, og juniorene fikk ansvaret for lokalarbeid og ble en del av styret. Dette førte til at gjennomsnittsalderen i styrene gikk betraktelig ned på landsbasis.

På 80-tallet var billettprisene utenfor Europa og USA kommet ned på et slikt nivå at det var mulig å delta med vanlig finansierte delegasjoner til barneleirer over hele verden. Frem til da, var delegasjonene utenfor Europa til nord-Amerika og resten av verden dekket opp med barn av SAS-ansatte som reiste på rimelige internbilletter. Disse betalte en avgift til CISV som sammen med annen støtte fra SAS var bidrag til finansieringen av CISV Norge. Denne ordningen ble endelig avviklet på 80-tallet.

Rundt midten av 80-årene trakk de to «guruene», Ketil Lehland og Bill Matthews, seg tilbake fra henholdsvis CISV Norge og CISV Internasjonalt. Før de trakk seg tilbake, var dette de personene i CISV som hadde full oversikt over organisasjonen i Norge og internasjonalt. Etter hvert som CISV vokste, ble behovet for skrevne rutiner viktigere, og i løpet av 80-tallet ble det lagt stor vekt på kvalitetssikring og dokumentasjon. I 1982 gikk den første nasjonale ledertrenings samlingen av stabelen på Stai, og i løpet av få år var strukturen på plass med lokal ledertrening, nasjonal stabstrening (STAS), nasjonal ungdomsutvekslingsledertrening (ICLTS), regionale barneleirledertreningsseminarene (LTS) og nasjonalt vinterkurs for nye tillitsvalgte.

I økonomisk sammenheng var det også en stor forandring på 80-tallet. I løpet av perioden vokste CISV Norge seg så stor som organisasjon at vi kvalifiserte oss til statstøtte. Dette førte til at vi fikk en mye bedre økonomi, og det ble besluttet at sekretariatet skulle opprettes.

Avbestillingsforsikringsfondet ble opprettet, og reiseutjevningssystemene for nasjonale arrangementer ble innført. I 1985-86 ble leirstedet på Stai avviklet. Det ble for dyrt med vedlikehold, og stedet lå for usentralt. Pengene fra salget av leirstedet står nå på et fond, og målet er å få nok penger til å opprette et nytt nasjonalt leirsted.
I løpet av 80-tallet gikk CISV fra å være en liten til en stor organisasjon. CISV vokste, og det ble nødvendig å fokusere på kontinuerlig drift og kvalitetssikring. Økonomien ble mye bedre etter at vi begynte å motta statstøtte og dannet integrerte finansieringsordninger mellom fylkeslagene, og CISV Norge ble en stor brikke i CISV Internasjonalt.