Hva er CISV?

CISV er en inter­na­sjo­nal fredsorga­ni­sa­sjon som arbeider for å skape en fredeligere verden. CISV arrangerer fredsutdannende aktiviteter for alle aldersgrupper på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi søker å bidra til at del­ta­kerne på våre akti­vi­te­ter utvik­ler seg til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Dette gjør vi ved å tilby dem en per­son­lig opp­le­velse med tverr­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ar­beid. For å muliggjøre fredsutdanning arran­ge­rer vi aktiviteter, lei­rer og utveks­lin­ger av ulik varighet og for ulike grupper. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig, og arbei­det vårt gjø­res på fri­vil­lig, uløn­net basis.

CISV ble grunnlagt i 1951 og siden den gang har vi gjennomført omtrent 7000 internasjonale leire i over 60 land i samtlige verdensdeler.

CISV Norge består av 22 lokallag som tilsammen har cirka 3000 medlemmer.
CISV Norge er en del av CISV International.