Nøkkelinformasjon som kreves av GDPR. 


Her finner du viktige detaljer om CISV Norge og vår bruk av dine data. 

Vi vil også henvise deg som deltar på CISV sine programmer til CISV Internasjonalt sin personvernerklæring. Den finner du her: https://cisv.org/privacy-policy/ 

a.) Vår identitet og vår kontaktinformasjon

CISV Norge
Organisasjonsnummer: 971 489 472
Adresse: Kolstadgata 1, 0652 OSLO, Norge
Telefon: +47 950 28 296
E-post: norway@cisv.org


b.) Personvernombud

CISV Norge har ikke et personvernombud. For alle henvendelser om databehandling se vår kontaktinformasjon. 

c.) Våre formål og juridisk grunnlag

 • Formål:
  Å kunne arrangere internasjonale programmer i samarbeid med relevante CISV-land, lokallag og vertsfamilier.

  Juridisk grunnlag (all personlig informasjon):
  Kontrakt: Å utforme kontrakt med deltakere for deltakelse på internasjonale programmer.
  Juridiske forpliktelser: Å sikre helse og sikkerhet for deltakere på et program og overholde forpliktelser om beskyttelse av barn.
  Legitime interesser: For å fremme CISV Norges aktiviteter, inkludert å dele personlig informasjon med vertsfamilier og våre tilknyttede organisasjoner for dette formålet (se “CISVs tilknyttede organisasjoner og partnere” nedenfor).

  Juridisk grunnlag (sensitiv personlig informasjon):
  Legitime aktiviteter fra en ideell organisasjon: CISV Norge kan bruke deltakernes sensitive personopplysninger til aktiviteter. Dette kan eksempelvis inkludere dine refleksjoner relatert til CISV-verdier. Vi deler ikke disse sensitive personopplysningene utenfor våre affilierte organisasjoner uten deltakernes samtykke.
 • Formål:
  Kvalitetssikring

  Juridisk grunnlag (all personlig informasjon):
  Legitime interesser: CISV Norge vil også analysere personlig informasjon (inkludert tilbakemelding fra leder) for å avdekke mønstre og trender i tilbudet vårt, for å løse utfordringer, problemer, og for kvalitetsstyringsformål.

  Juridisk grunnlag (sensitiv personlig informasjon) :
  Legitime aktiviteter fra en ideell organisasjon: CISV Norge kan bruke deltakernes sensitive personopplysninger til aktiviteter. Dette kan eksempelvis inkludere din refleksjoner relatert til CISV-verdier. Vi deler ikke disse sensitive personopplysningene utenfor våre tilknyttede organisasjoner uten deltakernes samtykke.
 • Formål:
  Å håndtere eventuelle medisinske behov som kan oppstå


Juridisk grunnlag (all personlig informasjon):
Juridisk forpliktelse: Å sikre helsen og sikkerheten til deltakere på et program.

Vitale interesser: For å beskytte deltakernes eller andres vitale interesser (f.eks.i en nødssituasjon eller humanitær katastrofe).

Juridisk grunnlag (sensitiv personlig informasjon):
Eksplisitt samtykke: Til innsamling av sensitiv personlig informasjon fra Health Form. CISV Norge vil bruke og dele den sensitive personlige informasjonen som kreves for administrasjon eller operasjonelle formål. For eksempel kan det hende vi må dele den med reiseleverandører (f.eks. flyselskaper), og vi vil dele den med vertsfamilien din og helsepersonell som er involvert i din omsorg under programmet.

Viktige interesser: Å beskytte deltakernes eller andres vitale interesser der deltakeren fysisk, eller juridisk, er ute av stand til å gi samtykke.

 • Formål:
  For regnskapsføring og dokumentasjon

  Juridisk grunnlag (all personlig informasjon):

Juridisk forpliktelse: Å føre regnskap og arkivere annen dokumentasjon som kreves av loven.

Berettigede interesser: Å arkivere dokumentasjon som en del av god organisasjonspraksis, og for å kunne dokumentere i situasjoner som ikke nødvendigvis er dekket inn av de dokumentasjonskrav som er nevnt i loven.

Juridisk grunnlag (sensitiv personlig informasjon):
Juridiske krav: CISV Norge kan oppbevare sensitive personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare  rettskrav.

 • Formål:
  For å håndtere enhver hendelse, klage eller krav

Juridisk grunnlag (all personlig informasjon) :
Juridisk forpliktelse: Å sikre helsen og sikkerheten til deltakerne på et program, og å overholde forpliktelser om hensyn til barns sikkerhet (der det er aktuelt).

Legitime interesser: Å håndtere og forsøke å løse hendelsen, klagen eller kravet.

Juridisk grunnlag (sensitiv personlig informasjon) :
Juridiske krav: CISV Norge kan bruke sensitive personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

d.) Legitime interesser

CISV Norges legitime interesser er beskrevet i avsnitt c.), ovenfor. Oppsummert er våre interesser å:

· Arrangere program som en del av de nasjonale og internasjonale aktivitetene til CISV Norge; dette inkluderer deling av din personlige informasjon med andre CISV National Associations (CISV-land), lokallag og vertsfamilier for å gjennomføre programmene.

· Føre regnskap og lagre dokumentasjon som en del av god organisasjonspraksis der det ikke er et lovkrav.

· Måle og administrere kvaliteten på programmene våre.

· Håndtere og forsøke å løse eventuelle hendelser, klager eller krav.

e.) Kategorier av personlig informasjon samlet indirekte

CISV Norge samler inn følgende kategorier av personlig informasjon indirekte (f.eks. fra tredjepart):

· Hvis du er under 18 år og en foresatt eller en verge gir oss din personlige informasjon, eller fyller ut et Legal Form og (hvis aktuelt) et Health Form på dine vegne, samler CISV Norge inn kategoriene med personlig informasjon, da enten de gitt av foresatte / verge eller de som er angitt på det aktuelle skjema(ene) (som også har egne personvernerklæringer). Vær oppmerksom på at din personlige informasjon i Legal Form og Health Form vanligvis vil bli samlet inn av vertslandet og/eller ditt lokallag (representert ved delegasjonsleder) i forbindelse med leirdeltakelse. Disse skjemaene blir kun gitt til CISV International Ltd under eksepsjonelle omstendigheter som en hendelse, klage eller krav.

· Dersom en hendelse skulle oppstå i forbindelse med deltagelse på et CISV-program, vil dine personlige opplysninger bli delt med en ansvarsperson på leiren eller din midlertidige CISV-verge og eventuelle helsepersonell. I slike tilfeller vil din midlertidige CISV-verge også kunne samle inn sensitiv personlig informasjon om din helsesituasjon. 

f.) Mottakere

CISV Norge kan dele din personlige informasjon med:

· Tjenesteleverandører som Byrået AS og Flywheel som er vert for og vedlikeholder nettstedet til CISV Norge

· Reiseleverandører (f.eks. flyselskaper)

· Affilierte organisasjoner og deres ansatte / frivillige og vertsfamilier som er involvert i å administrere programmet (merk at vertsfamiliene vil få en kopi av Legal Form og Health Form)

· Finansielle organisasjoner (dersom det er nødvendig for å behandle betaling)

· Konsulenter og fagpersoner (hvis nødvendig i forbindelse med programmet eller en hendelse (f.eks. dersom du blir syk kan det hende at vi må dele sensitiv personlig informasjon med lokalt helsepersonell))

· Forskningspartnere i forbindelse med et forskningsprogram (se “CISV-tilknyttede organisasjoner og partnere”)

· Andre mottakere som er tillatt eller påkrevd etter gjeldende lov.

g.) Overføringer utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU-land, Norge, Island og Liechtenstein (EØS))

CISV opererer i 69 land. CISV Norge overfører din personlige informasjon til CISV-land, lokallag og vertsfamilier som er utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet i den grad det er nødvendig for å administrere deltakelsen din i programmet. Grunnlaget for disse overføringene er at de er nødvendige for kontraktsformål, spesifikt:

· Utførelsen av en kontrakt mellom deg og CISV Norge, eller

· Gjennomføring av prekontraktuelle tiltak før kontraktsinngåelse gjort på din forespørsel, eller

· For inngåelse eller utførelse av en kontrakt som er inngått i dine interesser mellom CISV Norge og en annen person.

Ved å bruke innstillingene i myCISV, har du muligheten til å samtykke til at andre deltakere eller våre medarbeidere og/eller frivillige, som kan være hvor som helst i verden, kan få tilgang til dine personlige opplysninger. CISV Norge har sikkerhetstiltak på plass slik at de under 16 år ikke kan synliggjøre kontaktinformasjonen sin for andre deltakere. Alle deltakere har full kontroll over hvem de deler sin personlige informasjon med. Vennligst se våre vilkår og betingelser for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at fraværet av en tilstrekkelig avgjørelse og passende sikkerhetstiltak skaper mulige risikoer for at du ikke vil ha de samme rettighetene og virkemidlene med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger når de er i USA, eller andre ikke-EØS-land, som du ville hatt i EØS.

Videre informasjon

Her er en kort redegjørelse av alternativene for overføring av personlig informasjon til et tredjeland eller internasjonal organisasjon.

For det første, en “beslutning om tilstrekkelighet” – som er en juridisk avgjørelse fra EU-kommisjonen om at det gis tilstrekkelig beskyttelse av et land, territorium, spesifisert sektor(er) eller en internasjonal organisasjon – er basert på en vurdering av følgende: 

(a) rettssikkerhet og andre juridiske hensyn 

(b) eksistens og funksjon av en uavhengig tilsynsmyndighet, og 

(c) internasjonale forpliktelser eller deltakelse.

For det andre, “passende sikkerhetstiltak” som kan ta flere former, inkludert:

· Avtaleklausuler som er godkjent av Datatilsynet

· “Bindende forretningsreglement” som gjelder for en gruppe forretninger eller foretak engasjert i en felles økonomisk aktivitet, og

· Godkjente etiske retningslinjer eller en godkjent sertifiseringsmekanisme, som forplikter organisasjonen i det tredje landet og som kan håndheves.

For det tredje, “unntak” som samtykke eller kontaktytelse (som vi er avhengige av for henholdsvis myCISV og programmer).

h.) Lagringsperiode

Perioden som CISV Norge vil lagre personlig informasjon er basert på vårt behov for å oppfylle våre legitime operasjonelle behov, overholde gjeldende lovgivning, løse tvister og håndheve våre avtaler.

· For å tillate deltakere selv å registrere deltakelse på program, og av hensynet til sikkerhet og barns beskyttelse, holder vi oversikt over hvilke(t) program du deltar på på ubestemt tid.

· CISV Norge og lokallag kan beholde en kopi av Legal Form med henblikk på juridiske krav. CISV Internasjonalt vil bare beholde en kopi av Legal Form og Health Form under eksepsjonelle omstendigheter som en hendelse, klage eller krav. Health Forms (i papirformat) returneres normalt til deltakeren eller deres foresatte/verge etter endt program, og eventuelle elektroniske kopier slettes samtidig.

i.) Individuelle rettigheter

Du har rett til å sende en forespørsel til CISV Norge:

· For tilgang til din personlige informasjon

· For retting eller sletting av din personlige informasjon

· For begrensning av behandlingen angående deg

· For å innvende mot vår behandling basert på legitime interesser, vennligst se avsnittet d.) om “legitime interesser” ovenfor for vår avhengighet av det juridiske grunnlaget for behandling

· For å motsette deg direkte markedsføring (inkludert profilering)

· For å motsette deg forskning

· For å overføre data du har gitt CISV Norge, enten til deg eller til en annen arbeidsgiver (dette betyr å motta den personlige informasjonen du har gitt oss, i et strukturert og maskinlesbart format, og å ha oss til å overføre den personlige informasjonen til et annet kontrollorgan).

Når vi korrigerer, sletter eller begrenser din personlige informasjon, vil CISV Norge informere eventuelle tredjeparter som har mottatt din personlige informasjon, som påkrevd i gjeldende lov.

Disse rettighetene er mer kompliserte enn det enkle sammendraget ovenfor. Hvis du vil finne ut mer om disse, kan du gå til Datatilsynets nettsted. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss. Kontaktinformasjonen vår er i avsnittet “Identitet og kontaktinformasjon” ovenfor.

Vennligst tydeliggjør hvilke rettighet(er) du ønsker å utøve, (f.eks. å sette “sletting” i emnelinjen i e-posten hvis du ønsker å utøve retten til sletting). 

j.) Tilbaketrekking av samtykke

Du har når som helst rett til å trekke tilbake ethvert samtykke.

Dette vil ikke påvirke lovligheten av vår samtykkebaserte bruk før du trakk tilbake samtykket.

For å utøve din rett til å trekke deg, vennligst kontakt CISV Norge. Kontaktinformasjonen vår er i avsnittet “Identitet og kontaktinformasjon” ovenfor.

Vennligst tydeliggjør at du ønsker å utøve denne retten, (f.eks. å sette “Tilbaketrekking av samtykke” i emnelinjen i e-posten.)

k.) Klage

Du har rett til å klage. Klagen rettes da til Datatilsynet. 

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

l.) Informasjon samlet inn direkte – lovkrav eller avtalekrav

CISV Norge trenger alle registreringsopplysningene du blir bedt om på Legal Form og Health Form for å utføre programkontrakten (gi deg plass på programmet) eller for å ta videre skritt på forespørsel før du inngår programkontrakten.

Hvis du ikke oppgir den personlige informasjonen som kreves i disse skjemaene vil CISV Norge dessverre ikke kunne gi deg plass på programmet. Av helse- og sikkerhetsmessige årsaker så må vi ha visse personopplysninger for å tillate å ha barn på internasjonale programmer (barn som er borte fra foresatte eller verge).

m.) Kilder til personlig informasjon samlet indirekte

Kildene til den personlige informasjonen som CISV samler inn indirekte er:

 • Dine foresatte eller verge, dersom du er under 18 år, da de vil fylle ut Legal Form og Health Form (eller på andre måter gi din personlige informasjon) på dine vegne.
 • Et lokallag, et CISV-land eller en vertsfamilie som gir din personlige informasjon på dine vegne.
 • Helsepersonell som gir informasjon til din midlertidige juridiske verge hvis du trenger legehjelp under et program eller når du reiser til eller fra et program

n.) Automatisert beslutningstaking

CISV Norge foretar ingen automatiserte beslutninger i forhold til dette nettstedet eller programmene. Alle beslutninger tas av mennesker.